Statut

Capitolul I

 DISPOZIŢII GENERALE

 

 Art. 1. Persoana juridică înfiinţată prin voinţa liberă a membrilor fondatori se află sub regimul juridic al asociaţiilor, aşa cum sunt reglementate prin Legea 246/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de Guvern 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată, şi are denumirea „Societatea Leibniz din România”, prescurtat ,,SLR”.

 

Art. 2. Asociaţia ,,Societatea Leibniz din România” este o asociaţie cu caracter nelucrativ, autonom şi apolitic.

 

Art. 3 Sediul Asociaţiei “Societatea Leibniz din România” este în Bucureşti, sector 2.

 

Art. 4 Sediul Asociaţiei poate fi schimbat pe baza deciziei Consiliului Director.

 

Art. 5 Asociaţia se constituie pe o perioadă nedeterminată.

 

Art. 6 (1) Patrimoniul social este alcătuit dintr-un activ patrimonial în valoare de 750 lei şi este alcătuit din următoarele aporturi în bani depuse de membrii fondatori, astfel: fiecare persoană a contribuit cu suma de 125 lei.

(2) Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat, în conformitate cu legislaţia română în materie, pe numele asociaţiei şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.

 

Capitolul II

 SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI

 

Art. 7. Asociaţia ,,Societatea Leibniz din România” are ca scop promovarea studiilor leibniziene.

 

Art. 8. Obiectivele ,,Societăţii Leibniz din România” sunt următoarele:

 1. îmbunătăţirea cunoaşterii operei lui Leibniz în România;
 2. sprijinirea cercetării româneşti pentru a fi sincronă cu cercetarea internaţională;
 3. atragerea de fonduri guvernamentale, europene ori private pentru sprijinirea activităților SLR;
 4. dezvoltarea de relații de colaborare cu instituții şi societăţi din ţară şi străinătate;
 5. îmbunătățirea si dinamizarea mediului de cercetare din România în domeniul studiilor leibniziene;
 6. derularea de proiecte individuale sau colective;
 7. dezvoltarea comunității științifice a cercetătorilor;
 8. implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în activitatea de cercetare științifică;
 9. creșterea vizibilității cercetării româneşti.

Art. 9. Pentru a-şi realiza misiunea, Asociaţia “Societatea Leibniz din România”

 1. sprijină traducerea operei lui Leibniz în limba română;
 2. sprijină publicarea lucrărilor de exegeză;
 3. organizează sesiuni de comunicări, mese rotunde, conferințe si simpozioane;
 4. editează reviste;
 5. contribuie la îmbunătăţirea comunicării şi dialogului filosofic;
 6. elaborează și derulează proiecte și acțiuni care să urmărească rezolvarea problemelor specifice ale comunității ştiinţifice;
 7. stabilește parteneriate și realizează proiecte cu alte organizații (asociații, ONG-uri, universități, institute etc.), interesate de aceleași valori și obiective, din România sau din afara ei
 8. acordă premii;
 9. sprijină deplasarea cercetătorilor la manifestări ştiinţifice din străinătate;
 10. alte mijloace stabilite de către Adunarea Generală.

 

Capitolul III

 MEMBRII ASOCIATIEI

 

Art. 10 Asociaţia se compune din următoarele categorii de membri:

 1. a) Membri fondatori: cei care au constituit asociaţia şi au contribuit moral şi material la fondarea şi la constituirea patrimoniului iniţial;
 2. b) Membri asociaţi: cei care se asociază ulterior fondării şi constituirii asociaţ

 

Art. 11 (1) Calitatea de membru asociat se acordă de Adunarea Generală cu votul majorităţii simple din totalul membrilor. Poate fi membru asociat orice persoană care are preocupări în domeniul studiilor leibniziene şi care aderă la Statutul Societăţii.

 (2) Calitatea de membru asociat se pierde prin:

 1. a) retragere;
 2. b) excludere pentru abateri grave de la statut;
 3. c) deces.

 

Art. 12 Membrii asociaţi care se retrag sau sunt excluşi nu au nici un drept asupra patrimoniului social.

 

Art. 13 Membrii asociaţiei au următoarele drepturi:

 1. a) să participe cu drept de vot la sesiunile Adunării Generale a membrilor “Societăţii Leibniz din România”;
 2. b) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere;
 3. c) să iniţieze şi să participe la activităţile organizate de asociaţie;
 4. d) să exprime liber opinii, recomandări, sugestii şi critici cu privire la activitatea asociaţiei;
 5. e) să aibă acces la mijloacele şi la bazele de date ale “Societăţii Leibniz din România”;
 6. f) să beneficieze de toate avantajele oferite de “Societatea Leibniz din România” membrilor săi.

 

Art. 14 Membrii asociaţiei au următoarele obligaţii:

 1. a) să cunoască şi să respecte statutul, hotărârile Adunării Generale şi deciziile Consiliului director;
 2. b) să activeze pentru îndeplinirea scopului şi obiectivelor “Societăţii Leibniz din România”;
 3. c) să achite la timp cotizaţia anuală;
 4. d) să nu aducă prejudicii materiale sau morale “Societăţii Leibniz din România”;
 5. e) să notifice orice modificare privind datele personale.

 

Capitolul IV

 ORGANIZAREA, CONDUCEREA ŞI CONTROLUL ASOCIAŢIEI

 

Art. 15 Asociaţia ,,Societatea Leibniz din România” are următoarele organe de conducere şi control:

Adunarea Generală a membrilor Asociaţiei;

Consiliul Director;

cenzorul Asociaţiei.

 

Adunarea Generală

 

Art. 16  (1) Adunarea Generală este organul suprem  de conducere alcătuit din totalitatea membrilor asociaţiei.

(2) Adunarea Generală are următoarele atribuţii:

 1. a) adoptă şi modifică Statutul “Societăţii Leibniz din România”;
 2. b) stabileşte strategia şi obiectivele generale ale asociaţiei;
 3. c) analizează rapoartele anuale de activitate ale Consiliului Director şi cenzorului şi decide asupra acestora;
 4. d) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil;
 5. e) verifică activitatea Consiliului Director şi cenzorului;
 6. f) alege şi revocă membrii Consiliului director;
 7. g) decide primirea de noi membri, alege şi revocă cenzorul;
 8. h) aplică sancţiunea de excludere;
 9. i) stabileşte şi modifică cuantumul cotizaţiei anuale şi a tuturor contribuţiilor;
 10. j) hotărăşte fuziunea sau divizarea “Societăţii Leibniz din România”;
 11. k) dizolvă şi lichidează asociaţia şi stabileşte destinaţia bunurilorrămase după lichidare;
 12. l) orice alte obligaţii prevăzute de lege sau statut.

 

Art. 17 Adunarea Generală se întruneşte cel puţin o data pe an şi are drept de control permanent asupra Consiliului director.

 

Art. 18 Adunarea Generală se convoacă cu cel puţin 15 zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea ei sau în cazuri de urgenţă cu cel puţin 3 zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea ei, în acest din urmă caz dacă:

 1. a) se impune în mod necesar modificarea statutului;
 2. b) apar situaţii ce pun în pericol buna desfăşurare a activităţii asociaţiei;
 3. c) la cererea scrisă a unui număr de cel puţin 1/3 din numărul membrilor.

 

Art. 19 (1) Adunarea Generală se convoacă de Consiliul director printr-o convocator scris care va cuprinde data, locul şi ordinea de zi, şi care se va aduce la cunoştinţa membrilor în termenele prevăzute. Convocarea se face prin scrisoare sau prin email.

(2) Participanţii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri  formulate – în scris sau oral – chiar la data la care are loc Adunarea Generală.

 

Art. 20 (1) La Adunarea Generala participă:

 1. a) membrii fondatori;
 2. b) membrii asociaţi;
 3. c) invitaţ

(2) In cadrul Adunării Generale, fiecare asociat fondator şi fiecare membru asociat are dreptul la un singur vot.

(3) Delegarea votului către un alt asociat se poate face prin corespondenţă, fax, email dacă asociatul se află în situaţii care nu îi permit participarea.

(4) Nici un asociat nu poate fi delegat să voteze pentru mai mult de doi asociaţi.

 

Art. 21 Alegerile pentru Consiliul director au loc o dată la 4 ani, cu excepţia cazurilor de retragere sau revocare, când se pot organiza la prima Adunare Generală ce se va organiza.

 

Art. 22 Rapoartele de activitate ale Consiliului director, programele de activitate, bugetele de venituri si cheltuieli, bilanţurile contabile se dezbat şi se supun anual aprobării Adunării Generale.

 

Art. 23  (1)  Adunarea Generală poate avea loc dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unul dintre asociaţi.

(2) Dacă nu se îndeplineşte cvorumul prevăzut  la  alineatul (1), Adunarea Generală se convoacă după o perioadă de 7 zile şi este legal statutară oricare ar fi numărul asociaţilor prezenţi.

 

Art. 24 Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritatea simplă a celor prezenţi, cu excepţia cazurilor care au ca obiect dizolvarea asociaţiei sau modificarea statutului ei, când este nevoie de votul a 2/3 din totalul asociaţilor.

 

Art. 25 (1) Adunarea este condusă de preşedinte sau, în lipsa acestuia, de înlocuitorul său.

(2)  Conducătorul Adunării are obligaţia să comunice situaţia prezenţei asociaţilor şi lista nominală a celor prezenţi.

 

Art. 26 (1) Cu ocazia fiecărei Adunări Generale se întocmeşte un proces-verbal în care se consemnează prezenţa, ordinea de zi, dezbaterile care au avut loc şi hotărârile care s-au luat.

(2) Asociaţii absenţi iau cunoştinţă de dezbateri din procesul verbal, trimis de către secretarul asociaţiei prin email.

 

Art. 27 Hotărârile Adunării Generale contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre asociaţii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se însereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.

 

Consiliul director

 

Art. 28 Consiliul director este organul permanent de conducere al Asociaţiei ,,Societatea Leibniz din România” şi exercită conducerea executivă a acesteia.

 

Art. 29 (1) Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.

  (2) Consiliul director este alcătuit din: preşedinte, vicepreşedinte, trezorier, secretar.

(3) Membrii Consiliului director se aleg prin vot de către Adunarea Generală.

 

Art. 30 Consiliul director are următoarele atribuţii:

 1. a) adoptă Raportul anual de activitate pe care îl supune aprobării Adunării Generale;
 2. b) întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli;
 3. c) întocmeşte proiectul programelor Asociaţiei pe care îl supune aprobării Adunării Generale;
 4. d) încheie acte juridice în numele asociaţiei;
 5. e) aprobă organigrama şi politica de personal a asociaţiei;
 6. f) facilitează prezentarea proiectelor şi a activităţilor;
 7. g) distribuie informaţiile şi comunicările între membri;
 8. h) gestionează activităţile administrative;
 9. i) gestionează şi desfăşoară proiectele;
 10. j) convoacă Adunarea Generală şi stabileşte proiectul ordinii de zi;
 11. k) organizează Adunarea Generala;
 12. l) ţine evidenţa numărului de membri, a încasărilor şi a cheltuielilor de orice fel;
 13. m) menţine contactul şi comunică cu alte organizaţii;
 14. n) adoptă modelul de ştampilă, emblema şi modelul legitimaţiei de membru;
 15. o) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.

 

Art. 31 Consiliul director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat sau străine de asociaţie pentru a exercita următoarele atribuţii:

 1. a) să încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
 2. b) să îndeplinească orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.

 

Art. 32 (1) Consiliul director se întruneşte semestrial sau ori de câte ori nevoile asociaţiei o impun.

(2) Consiliul director este convocat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către înlocuitorul său, cu cel puţin 3 zile înainte de data fixată.

(3) Consiliul director îşi poate desfăşura şedinţele, atunci când se impune, şi prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice.

(4) Consiliul director deliberează în mod valabil, în prezenta a cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi şi adoptă decizii valabile cu jumătate plus unu din voturi. În caz de balotaj, votul preşedintelui este hotărâtor.

(5) Dezbaterile, deliberările şi deciziile Consiliului director se consemnează într-o minută (proces verbal) ce se va încheia cu ocazia fiecărei şedinţe de consiliu.

 

Preşedintele Consiliului Director

 

Art. 33 Preşedintele Consiliului Director asigură conducerea activităţii curente a “Societăţii Leibniz din România” şi punerea în aplicare a tuturor deciziilor Consiliului Director.

 

Art. 34 Atribuţiile preşedintelui Consiliului Director sunt următoarele:

 1. convoacă Consiliul Director, elaborează proiectele de documente pe care le supune aprobării Consiliului Director;
 2. informează membrii Consiliului Director cu privire la toate problemele “Societăţii Leibniz din România”;
 3. semnează toate documentele “Societăţii Leibniz din România”;
 4. reprezintă “Societatea Leibniz din România” în relaţiile cu alte persoane fizice şi juridice;
 5. încheie contracte, convenţii şi alte acte;
 6. elaborează, coordonează şi controlează proiectele, programele şi acţiunile “Societăţii Leibniz din România”;
 7. stabileşte, coordonează şi controlează organizarea şi conducerea gestiunii şi contabilităţii “Societăţii Leibniz din România”;
 8. prezidează şedinţele Adunării Generale şi pe cele ale Consiliului Director;
 9. aprobă intrarea şi ieşirea din patrimoniu precum şi alte operaţii privind obiectele de inventar;
 10. ordonanţează cheltuieli;
 11. deschide şi închide conturi bancare pentru şi în numele “Societăţii Leibniz din România”;
 12. utilizează şi păstrează ştampila “Societăţii Leibniz din România”;
 13. exercită orice alte atribuţii stabilite de Consiliul Director.

 

Art. 35 În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele Consiliului Director răspunde în faţa Consiliului Director.

 

Art. 36 Preşedintele Consiliului Director poate delega temporar sau permanent unele atribuţii ale sale altor persoane din cadrul Consiliului Director al “Societăţii Leibniz din România”, ce vor acţiona pentru şi în numele său, în condiţiile şi limitele stabilite de lege, de Statut şi celelalte reglementări interne ale “Societăţii Leibniz din România”.

 

Trezorier

 

Art. 37 Trezorierul este răspunzător pentru corecta gestionare a resurselor financiare ale Asociaţiei, face încasări si plaţi, păstrează şi întocmeşte registrele de evidenţă a patrimoniului şi registrul de încasări şi plăţi:

– urmăreşte şi notifică plata cotizaţiilor;

– respectă regulamentele şi dispoziţiile legale în vigoare privind operaţiunile cu numerar;

– întocmeşte raportul financiar al Asociaţiei, pe care îl prezintă anual cenzorului şi Adunării Generale;

– este preocupat de căutarea de fonduri şi de creare a unei arhive a sponsorilor şi a potenţialilor sponsori.

 

Secretarul

 

Art. 38 Secretarul “Societăţii Leibniz din România” are următoarele atribuţii:

 1. ţine evidenţa membrilor Societăţii;
 2. se ocupă de comunicarea dintre membrii Societăţii;
 3. ţine evidenţa propunerilor făcute de membrii Societăţii;
 4. redactează procesele verbale ale şedinţelor;
 5. trimite prin email procesele verbale ale şedinţelor tuturor membrilor Societăţii;
 6. efectuează alte sarcini primite de la Consiliul Director.

 

Cenzorul

 

Art. 39 Cenzorul “Societăţii Leibniz din România” reprezintă organul de control financiar intern, fiind ales de către Adunarea Generală.

 

Art. 40 Cenzorul nu poate face parte din Consiliul Director şi răspunde numai în faţa Adunării Generale a “Societăţii Leibniz din România”.

 

Art. 41 Atribuţiile Cenzorului sunt:

 1. verifică activitatea Consiliului Director, a preşedintelui Consiliului Director şi a structurilor executive, sub toate aspectele, inclusiv de legalitate internă, oportunitate şi eficienţă a tuturor actelor şi acţiunilor;
 2. verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;
 3. informează Adunarea Generală cu privire la cele constatate;
 4. întocmeşte rapoarte pe care le prezintă Adunării Generale;
 5. poate participa la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot.

 

Capitolul V

 VENITURILE

 

Art. 42 Patrimoniul social este alcătuit dintr-un activ patrimonial în valoare de 750 lei şi este alcătuit din următoarele aporturi în bani depuse de asociaţi, astfel: fiecare persoană a contribuit cu suma de 125 lei.

 

Art. 43 Veniturile asociaţiei provin din:

 1. a) patrimoniul iniţial;
 2. b) cotizaţiile anuale şi alte contribuţii ale membrilor;
 3. c) donaţii, sponsorizări, legate, granturi;
 4. d) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelordisponibile în condiţii legale;
 5. e) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
 6. f) venituri realizate din venituri economice directe;
 7. g) alte venituri prevăzute de le

 

Capitolul VI

 DIZOLVAREA SI LICHIDAREA

 

Art. 44 Asociaţia “Societatea Leibniz din România” se dizolvă:

 1. De drept, prin:
 2. a) imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de trei luni de la constatarea acestui fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
 3. b) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau constituiriiConsiliului director în conformitate cu statutul, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului Adunarea Generală sau după caz Consiliul director trebuia să se constituie;
 4. c) reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost completat timp de 3 luni;

 

II Prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate, atunci când:

 1. a) scopul sau activitatea au devenit ilicite sau contrare ordinii publice;
 2. b) realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
 3. c) urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
 4. d) a devenit insolvabilă;

 

III. Prin hotărâre a Adunării Generale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

 

Art. 45 (1) In cazul dizolvării asociaţiei bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.

(2) Aceste bunuri se pot transmite către persoane juridice de drept privat  sau de drept public cu scop identic sau asemănător, prin hotărâre a Adunării Generale.

(3) Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile în condiţiile alin. (2), bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanţă competentă unui persoane juridice cu scop identic sau asemănător.

(4) Dacă asociaţia a fost dizolvată prin hotărâre judecătorească, bunurile rămase după lichidare vor fi preluate de către stat, prin Ministerul Finanţelor, sau după caz, de comuna sau oraşul în a cărei rază teritorială îşi are sediu asociaţia, dacă aceasta din urmă era de interes local.

(5) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.

 

Capitolul VII

 DISPOZITII FINALE

 

Art. 46 Asociaţia ,,Societatea Leibniz din România” are sigiliu şi însemne proprii.

 

Art. 47 Toate cheltuielile ocazionate de constituirea prezentei Asociaţii vor fi evidenţiate în contabilitatea corespunzătoare primului an de activitate.

 

Art. 48 Prezentul statut este valabil pe toată durata de funcţionare a Asociaţiei, modificarea sau completarea acestuia urmând a se face numai în formă scrisă şi cu îndeplinirea reglementărilor legale.

 

Art. 49 Prevederile prezentului statut se completează cu celelalte dispoziţii legale în vigoare.