Formular de adeziune

SOCIETATEA LEIBNIZ DIN ROMÂNIA

CERERE DE ADEZIUNE

          Subsemnatul(a) ……………………………. cu domiciliul în …………………………. Str………………………………. …………………………………………., email: ………………….., telefon mobil: ………………., identificat(ă) cu actul de identitate seria ….., nr. …………, CNP ………………………., vă rog să aprobați înscrierea în Societatea Leibniz din România.

          Menționez că am luat cunoștință de prevederile Statutului Asociației.

          Anexez CV și Listă de lucrări (scrisoare de motivație).

Data,                                                                                  Semnătura,